بروزرسانی : 1399/10/23 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

رییس سازمان نظام پزشکی استان ایلام

نسخه نویسی الکترونیک یکی از اقدامات ارزنده جهت ارائه خدمات با کیفیت وتحقق حقوق شهروندی است

5بازدید
دی 23, 1399

دکتر فلاحی در جلسه سازمانهای بیمه گر  که با حضور روسای سازمانهای بیمه گر وبیمه های تجاری در محل سالن جلسات بیمه سلامت برگزار گردید گفت : اجرای طرح نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک یکی از اقدامات ارزنده در راستای ارتقاء وارائه خدمات با کیفیت است که موجب دسترسی آسان گروههای پزشکی به خدمات بیمه ای ، ارسال الکترونیک صورت حسابها ، کاهش میزان خطا در نسخ پزشکان ، و سرعت ودقت در ارائه خدمات میگردد

دکتر فلاحی در جلسه سازمانهای بیمه گر  که با حضور روسای سازمانهای بیمه گر وبیمه های تجاری در محل سالن جلسات بیمه سلامت برگزار گردید گفت : اجرای طرح نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک یکی از اقدامات ارزنده در راستای ارتقاء وارائه خدمات با کیفیت است که موجب دسترسی آسان گروههای پزشکی به خدمات بیمه ای ، ارسال الکترونیک صورت حسابها ، کاهش میزان خطا در نسخ پزشکان ، و سرعت ودقت در ارائه خدمات میگردد

وی همچنین افزود برای پیشبرد این مهم باید زیر ساختها بدرستی طراحی وجلسات گروههای ذینفع برگزار وهماهنگی لازم بین سازمانهای بیمه گر وبیمه های تکمیلی وخصوصی بعمل آید و با آگاهی بخشی واطلاع رسانی  عموم مردم در جریان  طرح نسخه نویسی الکترونیک قرار گیرند

دکتر فلاحی همچنین ضمن استقبال از طرخ نسخه نویسی الکترونیک ابراز داشتند که شخصا نسخ مطب خود را بصورت الکترونیکی ارسال می کنند و خواهان همراهی ومشارکت گروههای مختلف پزشکی در این خصوص شدند وتاکید داشتند گروههای پزشکی به این طرح متصل ونسخ خود را بصورت الکترونیک ارسال وارائه نمایند تا این طرح بخوبی در استان اجرا گردد

وی همچنین سازمانهای بیمه گر را مکلف به همکاری با گروههای مختلف پزشکی ومراکز درمانی  جهت اجرای این طرح  دانست

تا با جرای این طرح  مردم وشرکای کاری از مزایای این طرح بهره مند گردند    

print